Aylık Dua Arşivleri

Yatsı Namazı Tesbihatı

Yatsı namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra, “Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm” denir. Daha sonra, “Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’l-âfât. (“ve’l- âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿindeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿi’l-ḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

Yatsı namazının son sünneti ve Vitir namazı kılındıktan sonra tesbihata şu dua ile devam edilir: “Sübḥânallahi velḥamdü lillâhi ve lâilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.” Ve Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-arḍi. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿindehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bişey’in min-ʿilmihî illâ bimâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Ve lâ yeûdühû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.

Şu tesbih sözleri tekrarlanır: “Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa), “Sübḥânallâh” (33 defa) “Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa), “Elḥamdülillâh” (33 defa) “Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa), “Allâhü Ekber” (33 defa) “Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve namaz du­a­sı yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir: “Faʿlem ennehu” (1 defa) “Lâ ilâhe illâllah” (33 defa söylenir.) “Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa) Tesbihâtın burasında Peygamberimize (a.s.m.) şöyle salât ve selâm edilir: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.

Šalli ve sellim yâ Rabbi ‘alâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (raḍiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en-lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Vesellem.”

İsm-i A’zâm duası okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

 • Yâ Cemîlu yâ Allah,
 • Yâ Ḳarîbu yâ Allah
 • Yâ Mucîbu yâ Allah,
 • Yâ Ḥabîbu yâ Allah
 • Yâ Raûfu yâ Allah,
 • Yâ ʿAṭûfu yâ Allah
 • Yâ Maʿrûfu yâ Allah,
 • Yâ Lâṭîfu yâ Allah
 • Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,
 • Yâ Ḥannânu yâ Allah
 • Yâ Mennânu yâ Allah,
 • Yâ Deyyânu yâ Allah
 • Yâ Sübḥânu yâ Allah,
 • Yâ Emânu yâ Allah
 • Yâ Bürhânu yâ Allah,
 • Yâ Sulṭânu yâ Allah
 • Yâ Müsteʿânu yâ Allah,
 • Yâ Muḥsinu yâ Allah
 • Yâ Müteʿâlu yâ Allah,
 • Yâ Raḥmânu yâ Allah
 • Yâ Raḥîmu yâ Allah,
 • Yâ Kerîmu yâ Allah
 • Yâ Mecîdu yâ Allah,
 • Yâ Ferdu yâ Allah
 • Yâ Vitru yâ Allah,
 • Yâ Eḥadu yâ Allah
 • Yâ Šamedu yâ Allah,
 • Yâ Maḥmûdu yâ Allah
 • Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,
 • Yâ ʿAliyyu yâ Allah
 • Yâ Ğaniyyu yâ Allah,
 • Yâ Şâfî yâ Allah
 • Yâ Kâfî yâ Allah,
 • Yâ Muʿâfî yâ Allah
 • Yâ Bâḳî yâ Allah,
 • Yâ Hâdî yâ Allah
 • Yâ Ḳàdiru yâ Allah,
 • Yâ Sâtiru yâ Allah
 • Yâ Ḳahhâru yâ Allah,
 • Yâ Cebbâru yâ Allah
 • Yâ Ğaffâru yâ Allah,
 • Yâ Fettâḥu yâ Allah”

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.”

Bakara Sûresi’nin285-286.âyetleri(Âmene’r-re­sûlü) okunur ve tesbihat sona erer.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm Âmene’r-resûlü bimâ ünzile ileyhi mir’rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulih. Lâ nûferriḳu beyne ehadim‑mirrusulih. Ve ḳàlû semiʿnâ ve aṭaʿnâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-mašîr . Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüsʿahâ. Lehâ mâ kesebet ve ʿaleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâḫiẕnâ in-nesînâ ev aḫṭaʿnâ. Rabbenâ velâ taḥmil ʿaleynâ išran kemâ ḥameltehû ʿalelleẕîne min-ḳablinâ. Rabbenâ velâ tüḥammilnâ mâ lâ ṭâḳate lenâ bih. Vaʿfü ʿannâ, vağfir le-nâ, verḥamnâ, ente mevlânâ fenšurnâ ʿale’l-ḳavmil kâfirîn.

Mavera

Akşam Namazı Tesbihatı

Akşam namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra, “Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm” denilir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur: “Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.
Akşam namazının son sünneti kılınır.Selam verdikten sonra,

“Âmennâ bi-ennehü” (1 defa söylenir.) “Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr.” (9 defa söy­lenir) dedikten sonra onuncuda “Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr.”İstiâze Duası’yla tesbihâta devam edilir (dua eder­ken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur):

 • “Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. (3, 5 veya 7 de­fa tekrar edilir.)
 • Allahümme ecirnâ min-külli nâr.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’dDeccâli ve’s-Süfyân.
 • Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nefsi’lemmâreh.
 • Allahümme ecirnâ min-şürûri’n-nüfûsi’lemmârâti’l-firʿavniyyeh.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-belâi’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabr.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi yevmi’lḳıyâmeh.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi Cehennem.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi ḳahrik.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿnâri ḳahrik.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabri ve’nnîrân.
 • Allahümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’ssümʿati ve’l-ʿucubi ve’l-faḫr.
 • Allahümme ecirnâmin-tecâvüzi’l-mülḥıdîn.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’l-münâfiḳîn.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’l-fâsıḳîn.

Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š- šâdiḳîne fî-ḫıdmeti’l-Ḳur’âni ve’l-îmân. Ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr. (Bundan son­ra avuç içleri yukarı çevrilir.) Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılnâ ve edḫı’l-Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (radiyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š-šâdıḳîne ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. El-Cennete meʿa’l-ebrâr bi-şefâati nebiyyike’l-muḫtar ve âlihi’l-eṭhâr ve ešḥâbihi’l-aḫyâr ve sellim mâ dâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmîn, ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿÂlemîn” denilir ve eller yüze sü­rülür.

Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir: “Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”Ve Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

Şu tesbih sözleri tekrarlanır: “Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘azîmu zü’l-celâli sübḥâ­nellâh” (1 defa), “Sübḥânallâh” (33 defa) “Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa), “Elḥamdülillâh” (33 defa) “Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa), “Allâhü Ekber” (33 defa) “Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası yapılır.

Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir: “Faʿlem ennehu” (1 defa) “Lâ ilâhe illâllah” (33 defa) denilir ve ardından; “Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)  “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ. Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ. Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ. Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (radiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”Aşağıdaki Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

 • Yâ Cemîlu yâ Allah,
 • Yâ Ḳarîbu yâ Allah
 • Yâ Mucîbu yâ Allah,
 • Yâ Ḥabîbu yâ Allah
 • Yâ Raûfu yâ Allah,
 • Yâ ʿAṭûfu yâ Allah
 • Yâ Maʿrûfu yâ Allah,
 • Yâ Lâṭîfu yâ Allah
 • Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,
 • Yâ Ḥannânu yâ Allah
 • Yâ Mennânu yâ Allah,
 • Yâ Deyyânu yâ Allah
 • Yâ Sübḥânu yâ Allah,
 • Yâ Emânu yâ Allah
 • Yâ Bürhânu yâ Allah,
 • Yâ Sulṭânu yâ Allah
 • Yâ Müsteʿânu yâ Allah,
 • Yâ Muḥsinu yâ Allah
 • Yâ Müteʿâlu yâ Allah,
 • Yâ Raḥmânu yâ Allah
 • Yâ Raḥîmu yâ Allah,
 • Yâ Kerîmu yâ Allah
 • Yâ Mecîdu yâ Allah,
 • Yâ Ferdu yâ Allah
 • Yâ Vitru yâ Allah,
 • Yâ Eḥadu yâ Allah
 • Yâ Šamedu yâ Allah,
 • Yâ Maḥmûdu yâ Allah
 • Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,
 • Yâ ʿAliyyu yâ Allah
 • Yâ Ğaniyyu yâ Allah,
 • Yâ Şâfî yâ Allah
 • Yâ Kâfî yâ Allah,
 • Yâ Muʿâfî yâ Allah
 • Yâ Bâḳî yâ Allah,
 • Yâ Hâdî yâ Allah
 • Yâ Ḳàdiru yâ Allah,
 • Yâ Sâtiru yâ Allah
 • Yâ Ḳahhâru yâ Allah,
 • Yâ Cebbâru yâ Allah
 • Yâ Ğaffâru yâ Allah,
 • Yâ Fettâḥu yâ Allah
  Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:”Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

Haşir Sûresi’nin 20-24. âyetleri (Lâyestevî) o­ku­na­rak tesbihat bitirilir.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn. . Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn. . Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm. . Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’­ minü’l-Müheyminü’l-ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mü­ tekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn. . Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-­Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.”

Mavera

İkindi Namazı Tesbihatı

İkindi namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra, “Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm” denir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur: “Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir: “Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”Ve Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

Şu tesbih sözleri tekrarlanır: “Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa), “Sübḥânallâh” (33 defa) “Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa), “Elḥamdülillâh” (33 defa) “Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa), “Allâhü Ekber” (33 defa) “Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası yapılır.

Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir: “Faʿlem ennehu” (1 defa)
“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa) denilir ve ardından; “Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ. Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ. Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ. Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (radiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”Aşağıdaki Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

 • Sübḥâneke yâ Allah teʿâleyte yâ Raḥmân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Raḥîm teʿâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥamîd teʿâleyte yâ Ḥakîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mecîd teʿâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳuddûs teʿâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mü’min teʿâleyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAzîz teʿâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mütekebbîr teʿâleyte yâ Ḫàlık ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Evvel teʿâleyte yâ Âḫir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ẓâhir teʿâleyte yâ Bâṭın ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Bâri’ teʿâleyte yâ Mušavvir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Tevvâb teʿâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Bâis teʿâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳadîm teʿâleyte yâ Muḳîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Celîl teʿâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳàhir teʿâleyte yâ Ḳàdir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Melîk teʿâleyte yâ Muḳtedir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAlîm teʿâleyte yâ ʿAllâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAẓîm teʿâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥalîm teʿâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Şehîd teʿâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Kebîr teʿâleyte yâ Müteʿâl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Lâṭîf ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Semiʿ teʿâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳarîb teʿâleyte yâ Bašîr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥaḳ teʿâleyte yâ Mübîn ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Raûf teʿâleyte yâ Raḥîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ṭâhir teʿâleyte yâ Muṭahhir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mücemmil teʿâleyte yâ Mufaḍ­ ḍıl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Muẓhir teʿâleyte yâ Münʿim ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Deyyân teʿâleyte yâ Sulṭân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥannân teʿâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Eḥad teʿâleyte yâ Šamed ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥayy teʿâleyte yâ Ḳayyûm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAdl teʿâleyte yâ Ḥakem ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Ḳuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır: “Sübḥâneke âhiyyen şerâhiyyen teʿâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (raḍıyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri ve rufeḳàenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’lmuḫlišîne mine’n-nâr. (Avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir.) Ve min-külli nâr vaḥ­ feẓnâ min-şerri’n-nefsi ve’ş-şeyṭân ve minşerri’l-cinni ve’l-insân ve min-şerri’l-bidʿati ve’ḍ-ḍalâlâti ve’l-ilḥâdi ve’ṭ-ṭuğyân. (Avuç iç­leri tekrar yukarıya baka­cak şekle getirilir.) Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr biraḥmetike yâ Erḥame’r-râḥimîn. Allahümm’e-dḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr, bi­-şefâʿati nebiyyike’l-muḫtâr. Âmin, ve’lḥamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.”

Nebe’ (Amme) Sûresi okunur ve tesbihat sona erer.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm ʿAmme yetesêelûn . ʿAni’n-nebei’l-ʿaẓîm . Elleẓî hüm fîhi muḫtelifûn . Kellâ seyʿalemûn . Sümme kellâ seyʿalemûn . Elem necʿali’l-arḍa mihâdâ . Ve’l-cibâle evtâdâ . Ve ḫalaḳnâküm ezvâcâ . Ve ceʿalnâ nevmeküm sübâtâ . Ve ceʿalne’l-leyle libâsâ . Ve ceʿalne’n-nehâra meʿâşâ . Ve beneynâ fevḳaküm sebʿan şidâdâ . Ve ceʿalnâ sirâcev-vehhâcâ . Ve enzelnâ mine’l-mu’širâti mâen seccâcâ . Linuḫrice bihî ḥabbev-venebâtâ . Ve cennâtin elfâfâ . İnne yevme’l-fašli kâne mîḳàtâ . Yevme yünfeḫu fiššûri fete’tûne efvâcâ . Ve fütiḥatissemâü fekânet ebvâbâ . Ve süyyirati’l-cibâlü fekânet serâbâ . İnne Cehenneme kânet miršâdâ . Li’ṭ-ṭâğîne meâbâ . Lâbisîne fîhâ eḥḳàbâ . Lâ yeẕûḳùne fîhâ berdev-velâ şarâbâ . İllâ ḥamîmev-veğassâḳâ .cezâev-vifâḳâ . İnnehüm kânû lâ yercûne ḥisâbâ . Ve keẕẕebû bi-âyâtinâ kiẕẕâbâ . Ve külle şey’in aḥšaynâhü kitâbâ . Feẕûḳû felen-nezîdeküm illâ ʿaẕâbâ . İnne li’l-mütte­ ḳîne mefâzâ . Ḥadâiḳa ve aʿnâbâ . Ve kevâibe etrâbâ . Ve ke’sen dihâḳâ . Lâ yesmeʿûne fîhâ lağvev-velâ-kiẕẕâbâ . Cezâem-mi’rRabbike ʿaṭâen ḥisâbâ . Rabbi’s-semâvâti ve’l-arḍi vemâ beynehüme’r-raḥmâni lâ yemlikûne minhü ḫiṭâbâ . Yevme yeḳûmü’r-rûḥu ve’l-melâiketü šaffâ . Lâ yetekellemûne illâ men eẕine lehü’r-raḥmânü ve ḳâle šavâbâ . Ẕâlike’l-yevmü’l-haḳḳu femenşâetteḫaẕe ilâ Rabbihî meâbâ . İnnâ enẕernâküm ʿaẕâben ḳarîbâ, yevme yenẓuru’l-mer’ü mâ ḳaddemet yedâhü ve yeḳùlü’l-kâfiru yâ leytenî küntü tü­ râbâ.

Mavera

Öğle Namazı Tesbihatı

Öğle namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm” denir ve aşağıdaki Salat-ı MünciyeDuası (yani salat’en Tüncina) okunur.
“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’l-âfât. (“ve’l- âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿindeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿi’l-ḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

Öğle namazının son sünneti kılınır. Selâm ver­dik­ten sonra tesbihata şu dua ile devam edilir:

“Sübḥânallahi velḥamdü lillâhi ve lâilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.” Ve Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-arḍi. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿindehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bişey’in min-ʿilmihî illâ bimâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Ve lâ yeûdühû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.

Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr”

denilir ve namaz du­a­sı yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa söylenir.)

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk. Tesbihâtın burasında Peygamberimize (a.s.m.) şöyle salât ve selâm edilir:

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.

Šalli ve sellim yâ Rabbi ‘alâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (raḍiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en-lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Vesellem.”

İsm-i A’zâm duası okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

 • Yâ Cemîlu yâ Allah,
 • Yâ Ḳarîbu yâ Allah
 • Yâ Mucîbu yâ Allah,
 • Yâ Ḥabîbu yâ Allah
 • Yâ Raûfu yâ Allah,
 • Yâ ʿAṭûfu yâ Allah
 • Yâ Maʿrûfu yâ Allah,
 • Yâ Lâṭîfu yâ Allah
 • Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,
 • Yâ Ḥannânu yâ Allah
 • Yâ Mennânu yâ Allah,
 • Yâ Deyyânu yâ Allah
 • Yâ Sübḥânu yâ Allah,
 • Yâ Emânu yâ Allah
 • Yâ Bürhânu yâ Allah,
 • Yâ Sulṭânu yâ Allah
 • Yâ Müsteʿânu yâ Allah,
 • Yâ Muḥsinu yâ Allah
 • Yâ Müteʿâlu yâ Allah,
 • Yâ Raḥmânu yâ Allah
 • Yâ Raḥîmu yâ Allah,
 • Yâ Kerîmu yâ Allah
 • Yâ Mecîdu yâ Allah,
 • Yâ Ferdu yâ Allah
 • Yâ Vitru yâ Allah,
 • Yâ Eḥadu yâ Allah
 • Yâ Šamedu yâ Allah,
 • Yâ Maḥmûdu yâ Allah
 • Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,
 • Yâ ʿAliyyu yâ Allah
 • Yâ Ğaniyyu yâ Allah,
 • Yâ Şâfî yâ Allah
 • Yâ Kâfî yâ Allah,
 • Yâ Muʿâfî yâ Allah
 • Yâ Bâḳî yâ Allah,
 • Yâ Hâdî yâ Allah
 • Yâ Ḳàdiru yâ Allah,
 • Yâ Sâtiru yâ Allah
 • Yâ Ḳahhâru yâ Allah,
 • Yâ Cebbâru yâ Allah
 • Yâ Ğaffâru yâ Allah,
 • Yâ Fettâḥu yâ Allah”

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.”

Fetih Sûresi’nin 27-29. âyetleri (Leḳad Šadaḳal­lâhü) okunur ve tesbihat sona erer.

Bismillâhirraḥmânirraḥîm

Leḳad šadaḳallâhü resûlehü’r-rü’yâ bi’lhaḳḳi letedḫulünne’l-mescide’l-ḥarâme inşâallâhü âminîne muḥalliḳîne ruûseküm ve muḳaššırîne lâ teḫafûne, feʿalime mâ lem ta’lemû fecaʿale min-dûni ẕâlike fetḥan ḳarîbâ. . Hüvelleẕî ersele rasûlehû bi’l-hüdâ ve dîni’lhaḳḳı li-yuẓhirahû ʿale’d-dîni küllihî ve kefâ billâhi şehîdâ. . Muḥammedü’r-resûlüllâhi ve’lleẕîne meʿahû eşiddâü ʿale’l-küffâri ruḥamâü beynehüm terâhüm rukkeʿan sücceden yebteğûne faḍlem-minallâhi ve rıḍvânâ, sîmâhüm fî-vücûhihim min-eseri’s-sücûd. Ẕâlike meselühüm fi’t-tevrâti ve meselühüm fi’l-incîli kezerʿin aḫrace şaṭ’ehû feâzerehû festağleẓa festevâ ʿalâ sûḳıhî yuʿcibü’z-zürrâʿa li-yağîẓa bi-himü’lküffâr. Veʿadallâhü’l-leẕîne âmenü ve ʿamilü’š- šâliḥâti minhum mağfiraten ve ecran ʿaẓîmâ.

Mavera

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

denir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur:

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin”

denilir ve eller yüze sürülüp indirilir. Sonra tesbihâta şöyle devam edilir:

“Allâhümme innâ nuḳaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemḥatin ve lâḥẓatin ve ṭarfetin yaṭrifu bi-hâ ehlü’s-semâvâti ve ehlü’laraḍîne şehâdeten: Eşhedü en… (Buraya kadar bir defa söy­lenir) Lâ ilâhe illâllahü vaḥdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü yuḥyî ve yümît. Ve hüve ḥayyün lâ yemût, biyedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr” On defa tekrar edilir ve sonun­da “ve ileyhi’l-mašîr”

denilerek Kelime-i Tev­hid bi­ti­rilir. İstiâze Duası’yla tesbihâta devam edilir (dua eder­ken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur):

 • “Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. (3, 5 veya 7 de­fa tekrar edilir.)
 • Allahümme ecirnâ min-külli nâr.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’dDeccâli ve’s-Süfyân.
 • Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nefsi’lemmâreh.
 • Allahümme ecirnâ min-şürûri’n-nüfûsi’lemmârâti’l-firʿavniyyeh.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-belâi’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabr.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi yevmi’lḳıyâmeh.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi Cehennem.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi ḳahrik.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿnâri ḳahrik.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabri ve’nnîrân.
 • Allahümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’ssümʿati ve’l-ʿucubi ve’l-faḫr.
 • Allahümme ecirnâmin-tecâvüzi’l-mülḥıdîn.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’l-münâfiḳîn.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’l-fâsıḳîn.
 • Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š- šâdiḳîne fî-ḫıdmeti’l-Ḳur’âni ve’l-îmân. Ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

(Bundan son­ra avuç içleri yukarı çevrilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılnâ ve edḫı’l-Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (radiyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š-šâdıḳîne ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. El-Cennete meʿa’l-ebrâr bi-şefâati nebiyyike’l-muḫtar ve âlihi’l-eṭhâr ve ešḥâbihi’l-aḫyâr ve sellim mâ dâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmîn, ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿÂlemîn”

denilir ve eller yüze sü­rülür. Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir:

“Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”

Ve Âyete’l-Kürsî okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası yapılır.

Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu Lâ ilâhe illâllah” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa)

denilir ve ardından;

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Lâilâhe illâllahü el-melikü’l-ḥaḳḳu’lmübîn, Muḥammedü’r-resûlullahi šâdiḳu’l-va ʿ di’l-emîn.” (10 de­fa tekrar edilir.)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.
 • Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

 

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (radiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”

Aşağıdaki Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

 • Sübḥâneke yâ Allah teʿâleyte yâ Raḥmân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Raḥîm teʿâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥamîd teʿâleyte yâ Ḥakîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mecîd teʿâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳuddûs teʿâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mü’min teʿâleyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAzîz teʿâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mütekebbîr teʿâleyte yâ Ḫàlık ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Evvel teʿâleyte yâ Âḫir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ẓâhir teʿâleyte yâ Bâṭın ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Bâri’ teʿâleyte yâ Mušavvir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Tevvâb teʿâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Bâis teʿâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳadîm teʿâleyte yâ Muḳîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Celîl teʿâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳàhir teʿâleyte yâ Ḳàdir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Melîk teʿâleyte yâ Muḳtedir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAlîm teʿâleyte yâ ʿAllâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAẓîm teʿâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥalîm teʿâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Şehîd teʿâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Kebîr teʿâleyte yâ Müteʿâl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Lâṭîf ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Semiʿ teʿâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḳarîb teʿâleyte yâ Bašîr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥaḳ teʿâleyte yâ Mübîn ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Raûf teʿâleyte yâ Raḥîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ṭâhir teʿâleyte yâ Muṭahhir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Mücemmil teʿâleyte yâ Mufaḍ­ ḍıl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Muẓhir teʿâleyte yâ Münʿim ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Deyyân teʿâleyte yâ Sulṭân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥannân teʿâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Eḥad teʿâleyte yâ Šamed ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ḥayy teʿâleyte yâ Ḳayyûm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ ʿAdl teʿâleyte yâ Ḥakem ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.
 • Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Ḳuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

“Sübḥâneke âhiyyen şerâhiyyen teʿâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (raḍıyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri ve rufeḳàenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’lmuḫlišîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir.)

Ve min-külli nâr vaḥ­ feẓnâ min-şerri’n-nefsi ve’ş-şeyṭân ve minşerri’l-cinni ve’l-insân ve min-şerri’l-bidʿati ve’ḍ-ḍalâlâti ve’l-ilḥâdi ve’ṭ-ṭuğyân.

(Avuç iç­leri tekrar yukarıya baka­cak şekle getirilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr biraḥmetike yâ Erḥame’r-râḥimîn. Allahümm’e-dḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr, bi­-şefâʿati nebiyyike’l-muḫtâr. Âmin, ve’lḥamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.”

Haşir Sûresi’nin 20-24. âyetleri (Lâyestevî) o­ku­na­rak tesbihat bitirilir.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn. . Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn. . Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm. . Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’­ minü’l-Müheyminü’l-ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mü­ tekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn. . Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-­Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.”

Mavera

Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Amin!

Yüzümü Hanîf ve Müslüman olarak

Rabb olarak Allah’ a, din olarak İslâm’ a, resûl olarak Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’den razı olduk. [1] Allah’ım seni her çeşit noksan sıfatlardan takdîs ederim, hamdim sanadır. Senin ismin mübârek, azametin yücedir, senden başka ilah da yoktur. [2] Allah büyüktür. Yüzümü Hanîf ve Müslüman olarak semâvat ve arzı yaratan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. [3]

[1] [Ebû Dâvud, Edeb 110, (5072)] İbnu Mâce, Dua 14, (3870).]

[2] [Tirmîzî, Salat  179, (243); Ebû Dâvud, Salat 122, (776); İbnu Mâce, İkâmeti’s-Salat 1, (804).] + Enam Sûresinin 79. Ayeti

[3] [Nesâî, İftitâh 17, (2, 131).] + Enam Sûresinin 162-163. Ayetleri

Doğruyu Yanlışı Öğrenme Duası

Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et! İnsanların en üstünü, hürmetine bu duâmızı kabûl buyur! Amin!