“Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa, o iki ayet ona kâfi gelir.” 

NOT: Bakara Suresi’nin son iki ayeti 285 ve 286. ayetlerdir (Yani Âmenerrasûlü ile başlayan ayetler.)

(Buhari, el-Câmiu’s-Sahih, V, 107)