Ey mülkünden başka memleket bulunmayan Zât,

Ey kullarının senâlarıyla Onu övmekte âciz kaldıkları Zât,

Ey mahlûkatı Onun yüceliğini vasfedemeyen Zât,

Ey künhüne vehimler bile yetişemeyen Zât, [bu cümle Cevşen’in 54. ukdesinde yer almaktadır.]

Ey kemâli gözle idrak edilemeyen Zât,

Ey sıfât-ı kudsiyesine fehimler ulaşamayan Zât,

Ey kibriyâsına fikirler erişemeyen Zât,

Ey evsâf-ı cemâliyesini insanların vasfedemediği Zât,

Ey hüküm ve kazâsı kullar tarafından geri çevrilemeyen Zât,

Ey herbir şeyde âyetleri zâhir olan Zât,

Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman, el-aman! Bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar. Amin!

Şualar /Yedinci Şuâ / 97